úterý 21. února 2017

Co to je? Přece Kemlerův kód!

Podle ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route) jsou nebezpečné věci předměty, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další), nebo může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí, označeny.
Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují pomocí výstražné tabulky a pomocí bezpečnostní značky.
Vozidla přepravující nebezpečnou látku musí být vepředu a vzadu označena oranžovou tabulí ve tvaru obdélníku o velikosti 30×40 cm. Ta je černě orámovaná a podélně rozdělená. V horní polovině je Kemlerův kód označující hrozící nebezpečí, v dolní polovině je identifikační číslo látky, tzv. UN kód. (Na obrázku) UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje.

Na označení nebezpečnosti látek se používají kombinace těchto devíti číslic:

2 – Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
3 – Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
4 – Hořlavost pevných látek
5 – Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
6 – Jedovatá látka (Toxicita)
7 – Radioaktivní látka
8 – Žíravá látka (Leptavé účinky)
9 – Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce)

Dále se používá X – látka nesmí přijít do styku s vodou
V případě větší intenzity nebezpečí (vysoká hořlavost) se číslice zdvojí nebo ztrojí (vysoká hořlavost – 33). Protože kód musí mít alespoň dvě číslice, používá se 0 na doplnění do dvouciferného čís­la.

Žádné komentáře:

Okomentovat