sobota 25. února 2017

Orientační určení srdeční osy

Určení elektrické srdeční osy patří k nadstandardním znalostem záchranářů při odečítání EKG křivky. Tuto práci za nás provede zpravidla počítač v defibrilátoru, nebo EKG přístroji. Jsou však případy, kdy je záznam EKG křivky nekvalitní a computer srdeční osu nedokáže spočítat.
Elektrická osa QRS komplexu (určujeme ještě elektrické osy vlny P a T) je jedna z mála věcí, které přístroj měří zpravidla správně. Viz obrázek č. 1. Problémy se mohou objevit v případě špatně hodnotitelného 12 svodového záznamu EKG.

Obr. 1: Zobrazení osy QRS komplexu. Pozor, hledejte údaj osy QRS komplexu, ne P, nebo T.

Při určení orientační osy máme několik způsobů jak ji určit. Dle mého názoru je nejjednodušší a také nejzábavnější následující způsob, spočívající ve třech krocích. Je k němu třeba znát jen obrázek č. 2. Zřejmě jste se s ním setkali už při lokalizaci infarktu. Je to grafické znázornění končetinových svodů (aVR, aVL, aVF, I, II a III) a příslušných úhlů elektrické osy.

Obr. 2: Končetinové svody a úhly elektrické osy


Normální rozsah elektrické srdeční osy je -30° až +90°.
Sklon osy doleva (-30° až -90°)
 • hypertrofie levé komory
 • dilatace a dysfunkce LK
 • blokáda předního svazku levého Tawarova raménka
 • úplná blokáda levého Tawarova raménka
 • může se objevit u gravidních žen, obézních pacientů, nebo pacientů s emfyzémem plic
Sklon osy doprava (90° až 180°)
 • hypertrofie, nebo dilatace pravé komory
 • defekt septa síní po IM zadní stěny
 • blok zadního svazku levého Tawarova raménka
 • při dextrokardii
Extrémní sklon elektrické srdeční osy (-90 až +180) se objevuje u pacientů s vrozenou srdeční vadou.
Při orientačním určení srdeční osy postupujeme následovně:
 1. Krok – najdeme v končetinových svodech svod s nejmenší voltáží
 2. Krok – kolmo na něj by měl s naopak největší voltáží
 3. Krok - určíme jestli QRS komplex je pozitivní, nebo negativní. Je li negativní, směřuje od příslušného svodu, je li pozitivní, směřuje k příslušnému svodu.

Příklad:
1. svod s nejmenší voltáží

 Obr. 3: Nejmenší voltáž vidíme ve svodu aVL


2. svod kolmý na předchozí s nevětší voltáží
 
Obr. 4: Kolmý svod na aVL a zároveň svod s největší voltáží je I

3. je QRS komplex pozitivní, nebo negativní?
Obr. 5: Komplex QRS je pozitivní, proto elektrická osa směřuje k I


S použitím obrázku č.1 se svody a označením úhlů vidíme, že osa směřuje ke svodu I a proto elektrická osa by měla být orientačně 0°. Computer spočítal 5°, což je pro orientační určení naprosto vyhovující odchylka.
Pokuste se sami určit na dalších EKG záznamech elektrickou srdeční osu. Na našem webu najdete dostatek příležitostí k vyzkoušení.


Žádné komentáře:

Okomentovat